Về miền tây ăn thịt chuột đồng

Dân gian Tây Nam bộ truyền tai rằng: “Cần chi cá lóc cá trê/ Thịt chuột thịt rắn nhậu mê hơn nhiều”.
Nông dân miền Tây Nam bộ coi chuột là kẻ thù nguy hiểm của ruộng đồng. Ngày trước, không trừ nổi gặm nhấm này nên trước khi xuống giống đại trà chừng nửa tháng, người ta dành khoảng đất xấu ít lúa xuống đấy. Đám lúa này trổ trước, chúng kéo nhau đến hoành hành cắn phá, chuột ăn no béo, cũng là lúc thịt nó cũng ngon nhất. Người ta sẽ dùng lưới bao quanh, chừa một đường thoát, đặt ở đấy cái lộp (phương tiện bắt cá làm bằng tre, trúc), vào “dậm cù”, chuột chạy tứ tung, rồi chui vào “bẫy” lộp được giăng sẵn.
NHPTthitchuot1_NJAK.jpg
Những ngày ra giêng nắng hạ, xế chiều năm ba người trong xóm rủ nhau ra đồng đào hang bắt chuột. Người ta vác theo mấy cây cuốc, cây dá, dắt theo vài con chó giỏi đánh hơi. Những bờ ruộng cỏ ống mọc cao, phía dưới là hang chuột. Người ta đào đất truy tận cùng, vài con chuột vội phóng ra, chờ có vậy người ta vây bắt hoặc đập chết. Chừng nửa buổi là đã có vài chục con chục đem về … ăn chơi!
ocgiac-5101-1424923025 GEDKthitchuot2_PFHC.jpg