f479d5671c38374d818a8882d91d80f1_L

Cảnh trong vở tuồng dù kê của đội Thông tin - Văn nghệ Khmer Cà Mau.

Cảnh trong vở tuồng dù kê của đội Thông tin – Văn nghệ Khmer Cà Mau.

Cảnh trong vở tuồng dù kê của đội Thông tin – Văn nghệ Khmer Cà Mau.

Both comments and trackbacks are currently closed.