1456488124-anh-2

Phần lớn diện tích Ao Bà Om đã khô trơ đáy. Những vật dụng, rác thải dưới ao gây mất mỹ quan nơi di tích cấp quốc gia

Phần lớn diện tích Ao Bà Om đã khô trơ đáy. Những vật dụng, rác thải dưới ao gây mất mỹ quan nơi di tích cấp quốc gia

Phần lớn diện tích Ao Bà Om đã khô trơ đáy. Những vật dụng, rác thải dưới ao gây mất mỹ quan nơi di tích cấp quốc gia

Both comments and trackbacks are currently closed.